Service Contract

Uslovi korišćenja servisa!

Korišćenje Hard-Soft, proizvoda i usluga konstituiše prihvatanje i saglasnost sa Hard-Soft, "US" (Uslovi korišćenja Servisa).

U daljem tekstu, "Provajder" će značiti Hard-Soft i "Klijent" će značiti fizičko/pravno lice koje pristupa korišćenju bilo koje usluge.

  Ugovor

 1. Ovaj će ugovor biti tumačen uz poštovanje i saglasnost sa medjunarodnim pravom. Provajder zadržava pravo da menja "US" u bilo koje vreme. Promene Hard-Soft "US" biće postavljene na http://www.hard-soft.rs/php/tos-hosting.php . Smatraće se da klijent koji nastavi korišćenje Hard-Soft usluga posle promena "US" i postavljanja na Hard-Soft web sajt prihvata njihovu dopunu/promenu.
 2. Provajder zadržava pravo da odbije pružanje usluga bilo kome u bilo koje vreme. Provajder zadržava pravo da deaktivira/isključi klijentov račun bez upozorenja unapred ukoliko ima problema sa naplatom od klijenta ili je ovaj ugovor narušen ili klijentov račun ili Internet saobraćaj na ovom računu prouzrokuje bilo koju vrstu mrežnih problema ili problema/nestabilnosti servera.
 3. Klijent se ovim slaže da sva imena domena i sav materijal prijavljen za publikovanje preko provajdera i klijentovog računa neće sadržati bilo šta što upućuje na uvredljivo ili neetičko korišćenje web hostinga ili hosting servera. Uvredljiv i neetički materijal i korišćenje uključuje pornografiju, skarednost, nagost, erotiku, narušavanje privatnosti, kompjuterske viruse (takođe i crve i trojance), hakovanje, krakovanje, warez, i bilo kakav uznemiravajući i štetan materijal ili korišćenje. Klijent neće povrediti i narušiti autorsko pravo/kopirajt, trgovačku marku, patent, propise, zakone ili vlasnička prava drugih, i neće klevetati i vredjati. Klijent se ovim slaže da će obeštetiti provajdera za bilo koje potraživanje koje bude bilo rezultat prijave ili korišćenja ilegalnog materijala.
 4. Odricanje od garancije

 5. Pružene usluge su na bazi "kakvo je takvo je". Provajder ne daje garanciju, za bilo koji račun ili bilo koju pruženu uslugu, uključujući bilo kakvu naknadu za gubitak prihoda zbog prekida usluga od provajdera ili njegovih daljih provajdera.
 6. Provajder nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu od klijentovog korišćenja provajderovih usluga ili od klijentove nesposobnosti da koristi račun i bilo koju uslugu iz bilo kog razloga. Provajder neće biti odgovoran za bilo koju štetu koju klijentov posao može pretrpeti. Provajder ne daje garanciju bilo koje vrste na usluge koje pruža. Provajder ne daje garanciju ili nadoknadu zbog izgubljenih podataka kao rezultat kašnjenja, neisporuke, pogrešne isporuke i za sve prekide usluga uzrokovane od provajdera i njegovih zapošljenih.
 7. Naplaćivanje

 8. U slučaju da je neophodno rešavati spor preko suda, svaka strana će snositi svoje troškove i takse. Šteta će biti ograničena na iznos plaćen provajderu. Mesto gde je ugovor sklopljen i potpisan, kao i nadležan Sud je Leskovac, Srbija, Evropa.
 9. Svi hosting planovi imaju sledeće ograničenje mesečnog protoka: BASIC - 2 GB, BUSINESS - 10 GB, PROFI - 25 GB, PROFI PLUS - 50 GB. Kada se prekorači ovaj limit sajt prestaje sa radom do zadnjeg dana u tekućem mesecu. Za prelazak na viši hosting plaća se samo razlika u ceni.
 10. Samo prva promena DNS-a (na zahtev kupca) je besplatna. Svaka sledeća se plaća 200 din. i to unapred.
 11. Bilo kakva promena podataka o vlasniku domena se naplaćuje 500 din. za medjunarodne domene i 1000 din. za domaće domene.
 12. Za registraciju .EU domena vlasnik treba da dostavi identifikacioni dokument kojim dokazuje da je stanovnik EU ili firma u EU.
 13. Ukoliko je račun ugašen pre isteka zakupljenog perioda, naknada za registraciju domaćih i medjunarodnih domena biće u potpunosti naplaćena. Ako je povraćaj novca za preostali period hostinga odobren od strane provajdera, od iznosa za povraćaj biće oduzeto: naknada za aktiviranje računa, registracija domena, popusti ukoliko su odobreni i iskorišćeni period hostinga.
 14. Ukoliko klijent želi da transferiše domen pre isteka 24 meseca od njegove kupovine dužan je da plati razliku u ceni između plaćenog domena umanjenog za eventualni popust i cene obnove domena koja važi u trenutku transfera. U suprotnom tj. ako klijent ne plati razliku transfer domena neće biti odobren.
 15. Garancija za povraćaj novca: Za sve hosting planove provajder garantuje povraćaj novca u bilo koje vreme. To zanči da klijent može prekinuti korišćenje hosting usluga u bilo koje vreme i dobiće povraćaj za neiskorišćeni period. Zahtev za prekid hostinga mora biti dat u pisanoj formi.
 16. Neizvršenje plaćanja: Provajder može privremeno prekinuti pružanje usluga ukoliko klijent nije izmirio svoje obaveze prema provajderu. Takav prekid ne oslobadja klijenta obaveze da plati sve nagomilane troškove plus zakonski iznos zatezne kamate.
 17. Bilo koje trajanje hostinga kraće od mesec dana biće naplaćeno kao ceo mesec i to važi za sve pakete.
 18. Povraćaj za neiskorišćeni period biće isplaćen u roku od 14 dana od dana odobrenja.
 19. Narušavanje uslova za korišćenje servisa

 20. Narušavanje uslova za korišćenje servisa rezultiraće u trenutnom gašenju računa klijenta. Provajder zadržava pravo da u tom slučaju odmah ugasi račun klijenta. U ovom slučaju klijent nema pravo da traži povraćaj novca za neiskorišćeni period.
 21. Klijent zadržava odgovornost za aktivnost prema trećoj strani, koje narušavaju "US".
 22. Ukoliko klijent koristi svoj račun suprotno "US", provajder zardžava pravo da ugasi klijentov račun bez obaveštenja. Mi se trudimo da klijentu ukažemo na neprikladno ponašanje, ipak flagrantno kršenje uslova za korišćenje servisa rezultiraće trenutnim gašenjem računa klijenta i obustavljanjem daljeg pružanja usluga. Naša greška u primeni ove politike ne znači odustajanje od nje u bilo koje vreme.
 23. Prevare: Korišćenje Hard-Soft servisa za obmanu putem kupovine ili prodaje proizvoda, stvari ili usluga, kao i bilo koji tip finansijskih prevara takvih kao piramidalne šeme, lančana pisma i slično strogo je zabranjeno. Prevare su takodje lažno predstavljanje, lažna izjava, pisane s namerom da osoba koja to primi postupi prema tome.
 24. Ilegalno korišćenje: provajderovi servisi nemogu biti korišćeni za ilegalne svrhe ili kao podrška ilegalnih aktivnosti. Provajder zadržava pravo da saradjuje sa istražnim organima i/ili oštećenim trećim stranama u istrazi u vezi bilo kakvog prekršaja ili kriviènog dela.
 25. Nezakonito postupanje prema maloletnicima: korišćenje provajderovih servisa za narušavanje ili pokušaj narušavanja maloletničkih prava na bilo koji način uključujići i maloletničku pornografiju.
 26. Pretnje: korišćenje provajderovih servisa za slanje bilo kakvog materijala (preko e-maila, uploadovanjem, postavljanjem ili na drugi način) koji preti ili podstiče nasilje ili uništavanje imovine.
 27. Uznemiravanje: korišćenje provajderovih servisa za slanje bilo kakvog materijala (preko e-maila, uploadovanjem, postavljanjem ili na drugi način) koji uznemirava druge.
 28. Falsifikovanje ili imitiranje: dodavanje, izbacivanje ili izmena identifikacionih informacija u cilju prevare ili obmane je zabranjeno. Pokušaj da se impresionira bilo koja osoba koriščenjem falsifikovanih memoranduma, zaglavlja i drugih identifikacionih informacija je strogo zabranjeno. Slanje anonimnih poruka ili sa nadimcima neće nikoga impresionirati.
 29. Kršenje autorskih prava, patenata, trgovačkih marki, poslovnih tajni ili intelektualne svojine: distribucija i/ili postavljanje zaštićenih ili gore pomenutih prekršaja je strogo zabranjeno.
 30. Distribucija virusa: namerna distribucija softwera koji pokušava da i/ili uzrokuje štetu, uznemirava, dosadjuje bilo kome, narušava podatke i/ili komjuterske sisteme je strogo zabranjeno. Takav prekršaj rezultovaće trenutnim gašenjem klijentovog računa.
 31. Zloupotreba elektronske pošte:
  1. Uznemiravanje, bilo kroz način izražavanja, učestanost ili veličinu poruka je strogo zabranjeno.
  2. Klijent ne sme da šalje e-mail bilo kojoj osobi koja ne želi da primi isti. Ako primalac traži da se prestanje sa slanjem e-maila, klijent mora prestati sa slanjem budućih poruka toj osobi.
  3. Klijentu je izričito zabranjeno slanje masovnih neželjenih e-amil poruka ("junk mail" ili "spam"). Kao na primer: komercijalno oglašavanje, obaveštenja i politički pamfleti. Takav materijal može biti slat samo onom ko je izrićtio to zahtevao.
  4. Klijent ne može prosledjivati ili na drugi način propagirati lančana pisma, bez obzira da li primalac želi da primi takve poruke.
  5. Zlonamerne e-mail poruke kao "mail bombe" (preplavljivanje primaoca velikim brojem e-mailova) i "trolling" (postavljanje nečasnih poruka radi generisanja velikog broja odgovora) je zabranjeno.
  6. Falsifikovanje zaglavlja ili bilo koje druge informacije nije dozvoljeno.
  7. Pretplaćivanje nekoga na mail listu ili njegovo brisanje bez njegove saglasnosti nije dozvoljeno.
  8. Klijentov račun kod provajdera ne može biti korišćen za sakupljanje odgovora na poruke poslate od drugog Internet provajdera, gde takve poruke narušavaju politiku korišćenja kod tog drugog provajdera.
Revizija: 08. decembar 2017.